Оферта

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО»
щодо використання при укладанні електронних договорів страхування інформаційно-телекомунікаційної системи (Сайту)
https://credo.ua/

Ця публічна Оферта є офіційною пропозицією ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО», код ЄДРПОУ 13622789, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34, контактний телефон 061-289-90-66 (63), яка у відповідності до ст.ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги» та «Про електронну комерцію», адресується невизначеному колу юридичних та фізичних осіб, використовувати при укладанні електронних договорів страхування з ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» інформаційно-телекомунікаційної системи (Сайту) http://skcredo.com.ua/ на умовах, викладених нижче.

1. Поняття і терміни

1.1. У цій Оферті поняття та терміни вживаються у такому значенні:

Сайт – це сукупність функціональних можливостей Сайтів https://credo.ua/ з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи (надалі – ІТС), що призначені для використання Клієнтами при укладанні договорів страхування в електронній формі відповідно до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції.

Адміністрація Сайту – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО», якій належать всі відповідні майнові права на Сайт і яка здійснює його адміністрування.

Страховик – ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 13622789, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 34, контактний телефон 061-289-90-66 (63), Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія А00 № 195719).

Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком договір страхування або є страхувальником відповідно до законодавства України.

Клієнт – фізична або юридична особа, що використовують Сайт для досягнення певної мети, а саме підбору, розрахунку, оформлення та замовлення послуг страхування, що надаються Страховиком.

Оферта – сукупність умов, викладених у цій пропозиції.

Прийняття Оферти – повна і беззастережна згода з умовами Оферти і прийняття Оферти Клієнтом для можливості використання всіх функцій Сайту з метою пошуку, розрахунку, підбору, оформлення та оплати послуг страхування, що надаються Страховиком.

Послуга – комплекс послуг зі страхування, що надаються Страховиком Клієнту, після оплати їх оплати.

Електронний договір – домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язків та оформлена в електронній формі.

Ідентифікація Клієнта в ІТС – підтвердження повноважень Клієнта на доступ в ІТС шляхом введення імені користувача (логіна) і пароля.

Логін – унікальне зареєстроване ім’я Клієнта в інформаційно-телекомунікаційних системах, що складається з алфавітно-цифрового набору символів та призначене для ідентифікації та подальшої аутентифікації Клієнта в інформаційно-телекомунікаційній системі Сайту. Логіном є адреса електронної пошти Клієнта.

Пароль – секретний алфавітно-цифровий набір символів, призначений для можливості входу Клієнта в ІТС.

2. Загальні положення

2.1. Ця Оферта визначає умови використання Сайту для укладення електронних договорів страхування. Права на Сайт належать ТОВАРИСТВОУ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРЕДО».

2.2. Сайт надає можливість пошуку на підставі запиту Клієнта найкращої пропозиції від Страховика з метою подальшого укладання зі Страховиком електронних договорів страхування.

2.3. Використання сервісу Сайту означає згоду з умовами цієї Оферти. Якщо Клієнт не приймає умови Оферти в повному обсязі, він зобов’язаний утриматися від використання сервісу Сайту.

2.4. Будь-які претензії або позови, що випливають з цієї Оферти і / або використання сервісу Сайту, повинні бути подані і розглянуті в суді за місцем знаходження власника Сайту.

2.5. Умови використання сервісу Сайту відповідають Політиці конфіденційності (див. розділ 8 Оферти).

3. Використання сервісу Сайту

3.1. Засобами сервісу Сайту Клієнту надається можливість ознайомитися з пропозиціями Страховика щодо укладення електронних договорів страхування та вибрати необхідні умови укладення договорів страхування.

3.2. При заповненні полів Клієнт зобов’язаний надати достовірні та актуальні дані для формування інформації про Клієнта, включаючи унікальну для кожного Клієнта адресу електронної пошти.  Клієнт несе відповідальність за достовірність, актуальність і повноту наданої при заповненні полів анкети  інформації, а також її відповідність законодавству України та не порушення прав третіх осіб. Адміністрація Сайту не приймає на себе зобов’язань щодо перевірки та зміни інформації, яка вноситься Клієнтом при заповненні полів анкети. Внесення актуальної та достовірної інформації є відповідальністю Клієнта.

3.3. Якщо Клієнт замовив послугу і не сплатив її протягом граничного терміну, таке замовлення буде автоматично відмінено протягом встановленого Страховиком терміну.

4. Оплата послуги

4.1. Оплата послуг Страховика може здійснюватися Клієнтами безготівковим платежем на Сайті картками Visa та MasterCard (будь-якого банку України) через платіжні сервіси, перелік яких зазначено на Сайті за посиланням https://credo.ua/.

Клієнт самостійно обирає спосіб оплати послуги, що йому підходить серед запропонованих платіжним сервісом.

4.2. Клієнт несе повну, одноосібну відповідальність за всі комісійні витрати та інші, передбачені банком витрати, які можуть бути додані до вартості послуги емітентом банківської карти. Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних платіжних даних. Після переходу Клієнтом у поле для введення реквізитів платіжної картки, відповідальність за надання послуг несе платіжна система. Правовідносини Клієнта та платіжної системи регулюються на підставі відповідного договору (публічної оферти) між Клієнтом та платіжною системою.

4.3. Платіжна інформація банківської карти, що вказується Клієнтом, вводиться на захищеній сторінці інтернет еквайрингу та не передається Сайту.

5. Права і обов’язки Клієнта

5.1. Клієнт має право:

5.1.1. Користуватися всіма доступними сервісами та інформаційними розділами Сайту з метою аналізу, вибору, оформлення, замовлення, оплати або вивчення доступних послуг.

5.2. Клієнт зобов’язаний:

5.2.1. Дотримуватися правил, визначених цією Офертою, та вимог законодавства України.

5.2.2. Використовувати доступ до послуг та інформацію, яку він отримує за результатами отримання послуг тільки для власних цілей, не пов’язаних з передачею у тимчасове користування доступу до послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею.

5.2.3. Не надавати доступ до даних або послуг третім особам через електронні системи інформації, в тому числі через Інтернет таким чином, що будь-яка особа може отримати такий доступ з будь-якого місця і у будь-який час за власним вибором.

5.3. Клієнту забороняється:

5.3.1. Впливати на роботу сервісу Сайту методами, результатом використання яких може стати порушення його роботи, в тому числі формувати запити не через інтерфейс сервісу.

5.3.2. Застосовувати не авторизовані сервісом програми / додатки, спрямовані на взаємодію з Сайтом.

5.3.3. Намагатися отримати доступ до даних  інших Клієнтів шляхом зламу, підстановки понять у полях анкети або іншим протиправним шляхом.

5.3.4. Вносити неправдиві, неактуальні, або такі, що не відповідають умовам цієї Оферти дані з метою використання Сайту.

5.3.5. Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни і інші шкідливі програми.

5.3.6. Здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних третіх осіб.

5.3.7. Поширювати будь-які недостовірні дані, що компрометують Страховика та /або третіх особі, або наносять шкоду його діловій репутації.

6. Права і обов’язки адміністрації Сайту

6.1. Права адміністрації Сайту:

6.1.1. На свій розсуд, в будь-який момент вносити будь-які зміни на Сайті без спеціального повідомлення або попередження Клієнта, додавати нові чи скорочувати наявні послуги Страховика, доступні на Сайті сервіси та функціонал, змінювати дизайн, правила бонусної програми.

6.1.2. Проводити профілактичні роботи для підтримки справності та удосконалення Сайту.

6.1.3. Зберігати та обробляти інформацію, яка отримується в процесі надання послуг, проте не втручатися у саму інформацію.

6.1.4. Надсилати електронні повідомлення на електронну пошту Клієнта, що містять інформацію про Сайт, послуги сервісу.

6.1.5. На свій власний розсуд відмовляти Клієнту в доступі до Сайту та пропонованим послугам, в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснення і повідомлення Клієнта.

6.1.6. Пропонувати Клієнту платні або безкоштовні додаткові послуги. В залежності від кроку замовлення послуги, на якому пропонується додаткова послуга, її вартість або включається в загальну вартість послуги, або пропонується до оплати окремо.

6.2. Обов’язки адміністрації Сайту:

6.2.1. Надавати послуги в строки та в обсязі, передбачені цією Офертою.

6.2.2. Вживати відповідно до чинного законодавства заходи із забезпечення конфіденційності  усієї інформації, що передається Клієнтом.

6.2.3. Усіма можливими засобами підтримувати постійну працездатність та доступність Сайту для Клієнтів.

7. Використання Cookies

7.1. Сервіс має право використовувати Cookies з метою покращення роботи Сайту. Використання Cookies  адміністрація Сайту регулює на власний розсуд та використовує винятково для власних потреб. Дані, отримані завдяки Cookies, можуть бути використані, зредаговані або видалені адміністрацією Сайту.

7.2. Використання Cookies у роботі Сайту не поширюється на  безпосереднє здійснення платіжних операцій через платіжні системи, зазначені у пункті 4.1 цієї Оферти.

8. Конфіденційність і захист персональної інформації

8.1. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої адміністрацією Сайту в результаті відвідування Клієнтом Сайту і / або заповнення реєстраційних форм, в тому числі і з персональними даними Клієнта, здійснюється адміністрацією Сайту відповідно до законодавства України. Клієнт усвідомлює і надає згоду на збір і обробку своїх персональних даних адміністрацією Сайту в рамках і з метою, передбачених умовами цієї Оферти; зобов’язується повідомляти в письмовій формі адміністрацію Сайту при бажанні виключити свої персональні дані з баз даних Сайту.

8.2. У разі реєстрації на Сайті або заповнення заявок на оформлення електронних договорів страхування, персональні дані можуть передаватися наступним третім особам: системам з збору статистики відвідувань _____________, банкам, мікрокредітним (фінансовим) організаціям, фінансовим брокерам, страховим агентам (посередникам).

8.3. Інформація, яка отримана в результаті використання відвідувачами Сайту для авторизації на Сайті: ім’я, прізвище, дата народження, адреса електронної пошти та /або номер телефону. Дана інформація використовується Сайтом для ідентифікації Клієнта і надання доступу до функцій особистого профілю користувача. 

8.4. Доступ до особистої інформації Клієнта здійснюється через систему авторизації з логіном і паролем. Клієнт зобов’язується самостійно забезпечити збереження авторизаційних даних, ні в якому разі не розголошувати їх третім особам. Будь-які зміни особистої інформації, внесені за допомогою авторизаційних даних, будуть вважатися здійсненими особисто Клієнтом.

8.5. Збір, зберігання, використання, обробка, розголошення інформації, отриманої адміністрацією Сайту в результаті відвідування Клієнтом Сайту та / або заповнення реєстраційних форм, в тому числі і персональні дані користувачів, здійснюється відповідно до законодавства України.

8.6. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», при використання Сайту, Клієнт надає адміністрації Сайту свою повну, необмежену терміном, безвідкличну згоду на обробку його персональних даних будь-яким способом, передбаченим законом, з метою здійснення своєї діяльності, пов’язаної з нею фінансово-господарською діяльністю, а також відмовляється від письмового повідомлення про включення інформації про нього в базу персональних даних Сайту/адміністрації Сайту, передачу або надання доступу третім особам без отримання додаткової згоди Клієнта. Клієнт підтверджує, що ознайомлений з правами як суб’єкта персональних даних, у відповідності з законом і надає свою згоду на отримання SMS повідомлень, електронних повідомлень в популярні месенджери та електронних/паперових листів від адміністрації Сайту та його партнерів, які здійснюють оформлення послуг.

9. Зміна умов Оферти

9.1. Адміністрація Сайту вправі, в будь-який час, на свій особистий розсуд, змінювати або редагувати дані цієї Оферти без попередження про це Клієнта. Подальше ж використання Клієнтом  Сайту означає, що Клієнт автоматично прийняв внесені до Оферти зміни.

Використання Сайту є згодою Клієнта дотримуватися всіх вищезазначених умов цієї Оферти.